„Kozigarb” został uznany za rezerwat przyrody nieożywionej w 2012 r. Jego powierzchnia wynosi 33,3 ha. Położony jest w obrębie miejscowości Bachórzec i Słonne w gminie Dubiecko.

Rezerwat ten obejmuje jeden z cenniejszych pod względem przyrodniczym fragmentów Pogórza. W granicach obiektu występuje rzadkie na tym terenie zbiorowisko kwaśnej buczyny górskiej (Luzulo luziloidis-Fagetum) oraz subkontynentalny grąd (Tilio cordatae- Carpinetum betuli) w odmianie małopolskiej.

W obrębie rezerwatu spotkać można licznych przedstawicieli flory górskiej i wiele gatunków, podlegających ochronie gatunkowej. Do ciekawszych taksonów należą: naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg. Cennym elementem istniejącego tu ekosystemu leśnego są ponad 100-letnie drzewostany bukowe oraz „skarłowaciały” drzewostan bukowy z domieszką sosny, występujący w zbiorowisku kwaśnej buczyny górskiej.

Należy także wspomnieć o ponad 140-letniej alei, będącej nie tylko ciekawym elementem w fizjonomii drzewostanów, ale stanowiącej także pewną wartość historyczno-kulturową rezerwatu.

Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Sanu kompleks leśny, w skład którego wchodzi omawiany obiekt, stwarza dobre warunki do bytowania wielu gatunków fauny. Są to: kumak górski, rzekotka drzewna, dzięcioł zielonosiwy, muchołówka białoszyja i mała.

Specyficzne ukształtowanie góry meandrowej z głębokimi, wciosowymi dolinami potoków oraz schodzącymi do Sanu – wąskimi grzbietami o stromych stokach, to niewątpliwy walor krajobrazowy. Dodatkową atrakcją jest odsłonięcie fliszu karpackiego tuż nad Sanem – stanowi także niewątpliwy walor rezerwatu.

Autor fotografii: Bogdan Daraż

Adres i dane kontaktowe

Adres:

49.80323, 22.34202

GPS:

49.8001407, 22.3340061

Zaplanuj trasę